De M5 aanpak

M5 biedt scholen de mogelijkheid om ernstige vormen van pesten structureel te stoppen en de sociale veiligheid in en om de school te waarborgen. Binnen een paar weken weet een school hoe veilig het is, kunnen er maatregelen genomen worden en kan een school binnen drie maanden de zaak op orde hebben. Niet voor even, maar duurzaam.

Kinderen hebben een sociaal veilige omgeving nodig om hun potentieel te kunnen ontwikkelen. Scholen doen hun best, maar er zijn jaarlijks zo’n 3600 momenten waarop er geen of slechts beperkt toezicht mogelijk is.
Volwassenen hebben weinig zicht op wat er tijdens die momenten gebeurt. 85% van de pestincidenten speelt zich buiten ons gezichtsveld af.
Leerkrachten geven vaak aan niets te merken van pestgedrag op school en dat klopt dus. We weten het niet en kinderen vertellen het ons niet. Dat is een veel te groot risico voor hen. Ze hebben doorgaans ook niet de ervaring dat volwassenen het voor hen kunnen oplossen.
Misschien wordt er tegenwoordig niet meer gepest dan vroeger, alleen de impact is groter geworden. Kinderen zijn banger. Iedereen is banger. Dreigementen hebben meer lading gekregen. Pesten via pc en telefoon gaat tot in de slaapkamer door. Je bent als kind dan nergens meer veilig.Zo’n 120.000 kinderen worden dagelijks ernstig gepest en om niet op te vallen, lijden ze in stilte.
Met de aanpak van M5 wordt een school zo ingericht dat stelselmatig pesten niet meer mogelijk is. Alle pestincidenten kunnen online gemeld worden. Ook de incidenten buiten schooltijd en buiten het schoolhek. Alle vormen van pesten worden zichtbaar. Pesters worden gestopt en school krijgt de regie op dit lastige dossier.

De vier pijlers van het succes van de aanpak van M5

Collectief pesten online melden
In onze aanpak maken wij direct alle partijen onderdeel van de oplossing. Iedereen is medespeler en aandeelhouder van de oplossing. Nadat de leerkrachten volledig op de hoogte gebracht zijn, informeren we ouders en kinderen. Iedereen, jong of oud, kan vanaf dat moment incidenten online melden. Binnen een paar weken ontstaat er voor iedere groep een duidelijk profiel en wordt helder hoe het zit. Dat kan ook het goede nieuws zijn dat er in een groep op dit moment niet gepest wordt.
Het pestmeldsysteem
Het meldsysteem verwerkt alle meldingen. De leerkracht voor de eigen groep kan de stand van zaken monitoren. De schoolleiding heeft zicht op alle meldingen die binnen komen. Er wordt een digitaal dossier opgebouwd waar alle pestincidenten en afspraken in staan. Zo kunnen pesters op verantwoorde wijze naar voren gehaald, geholpen en gestopt worden.
Herstel programma's
Alle pesters worden geholpen te stoppen met pesten. Er worden maatregelen op maat getroffen en recidivisten krijgen M5 therapie aangeboden. Ouders, leerkrachten en de klas worden nauw betrokken bij de aanpak. Als een kind blijft pesten en een gevaar blijft voor anderen, is de onvermijdelijke volgende stap overplaatsing naar een andere school voor een tweede kans. In de praktijk is dat zelden nodig, maar dat punt aan de horizon is wel belangrijk.
Borging en nazorg
De M5 pestaanpak is sluitend en duurzaam. Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren dat de aanpak van pesters door deze aanpak niet incidenteel en vrijblijvend is. Dat geeft vertrouwen en dat maakt dat kinderen meer vertrouwen krijgen in volwassenen. Het structureel melden van pestincidenten gaat als ademen bij de school horen. Na afronding van de invoering worden er afspraken gemaakt voor periodiek onderhoud.
De pestaanpak van De M5 Groep is zeer succesvol gebleken en normaliseert het gedrag van alle kinderen op school. Het versterkt de basis van sociale leerprogramma’s en zorgt er voor dat we maatschappelijk echt een grote stap voorwaarts kunnen zetten.
Bekijk alle informatie over M5 op hun website.