Pesten kan grote gevolgen hebben voor het kind. Flink zijn, van je af slaan of je erover heen zetten, zoals ouders of leerkrachten wel eens zeggen, werkt meestal niet. Ook worden incidenten vaak onvoldoende aangepakt, mede omdat we niet goed weten hoe.

Wat kunt u er aan doen?

Pesten kan grote gevolgen hebben voor het kind. Flink zijn, van je af slaan of je erover heen zetten, zoals ouders of leerkrachten wel eens zeggen, werkt meestal niet. Ook worden incidenten vaak onvoldoende aangepakt, mede omdat we niet goed weten hoe. Het is nodig pesten en geweld te voorkomen. Er zijn pesters en slachtoffers, maar ook “omstanders” en “meelopers”. Het gaat om het gedrag van ALLE leerlingen. Voorlichting binnen de gehele groep op een regelmatige basis en gedegen contact met ouders over de gang van zaken op school en in de klas zijn daarom zeer belangrijk. We praten dan met name over preventie van pestgedrag binnen de groep. Helemaal voorkomen kun je het niet maar als school in samenwerking met ouders planmatig te werk gaat en iedereen uit de groep op één lijn staat zal het pesten absoluut gaan afnemen. Belangrijk is het in deze geen vingers te wijzen. Het is een groepsgebeuren.

In de klas

Wanneer u als leerkracht in de gaten heeft dat een kind gepest wordt, neem dit kind dan apart en probeer met het kind te praten. Ga er niet direct op handelen, maar luister naar het kind en stel vragen, luisteren is waarschijnlijk één van de belangrijkste aspecten als leerkracht. Het kind krijgt het gevoel dat hij/zij serieus genomen wordt. Bespreek samen met het kind wat hij/zij al gedaan heeft om het pesten te stoppen en zoek naar eventuele oplossingen. Onderneem echter geen acties buiten het kind om, want hier zijn veel leerlingen bang voor. Spreek de pester NIET aan vlak nadat u het gesprek met uw leerling gehad heeft. Dit zal het pesten verergeren. Beter is het een dag te wachten en in de gehele klas een pest opdracht te maken zonder de vinger naar de pester te wijzen. Op deze manier wordt iedereen geconfronteerd met de gevolgen van pesten en worden dus niet alleen de pester maar ook de omstanders en meelopers in het proces meegenomen. Daar komt bij dat het gepeste kind zal niet erger gepest worden omdat hij/zij “geklikt heeft bij de leerkracht”. Neem in geval van blijvende herhaling contact op met betreffende ouders en ga het gesprek met hen aan. Laat hen de confrontatie met hun kind aangaan waardoor de gezagsverhoudingen blijven kloppen en ouders geforceerd worden mee te denken en handelen met school. Tenslotte is en blijft de opvoeding van een kind de taak van de ouders en niet van de school.

Het is belangrijk om in de klas algemene gesprekken over pesten te voeren. Leg uit wat pesten is en wat de gevolgen van pesten kunnen zijn. Thema’s als kindermishandeling, geweld en oorlog kunnen gebruikt worden om de discussie te starten en het bewustwordings-proces op gang te brengen. Maak daarnaast klassenregels over hoe de leerlingen met elkaar omgaan. Deze regels kunnen de leerlingen zelf bedenken. Ook de bijbehorende consequenties van het overtreden van de regels bedenken de kinderen zelf. De kinderen moeten elkaar er aan herinneren om zich volgens de regels te gedragen. Na een overleg met de klas en de leerkracht worden de beste regels op een contract gezet, die vervolgens door alle leerlingen en door de leerkracht wordt ondertekend. Zo’n contract wordt een klassenprotocol of een pestprotocol op klassenniveau genoemd. Voer de consequenties ook uit op het moment dat een leerling zich niet volgens het protocol gedraagt.

Daarnaast is het belangrijk om als school de kinderen te gaan onderwijzen in ICT. Het internet is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Maar weten kinderen wel wat zij precies doen, door wie het bekeken kan worden en wat de impact is als je het gevoel hebt nergens meer “veilig” te zijn. Sommige programma’s die vrij te gebruiken zijn, juist deze programma’s, tracen alles om op andere manieren aan inkomen te komen. Sommige zelfs door het geplaatste te zien als eigendom en naar eigen goedkeuren te gebruiken. Eén voorbeeld hiervan is instagram, waarvan u de beschrijving elders op de site kunt vinden.

Als ouder

Als ouder is het vaak moeilijker te bepalen wat uw kind doet op school of zelfs thuis. In deze maatschappij zijn de meeste ouders tweeverdieners, een noodzakelijk kwaad om je gezin nog te kunnen geven wat je zelf misschien thuis ook kreeg. Mede daardoor echter is er weinig kijk op wat kinderen doen indien u er niet bij bent. Ook zal iedere ouder instinctief zijn/haar kind beschermen op het moment dat deze beschuldigt wordt van pestgedrag. Niemand wil horen dat zijn/haar kind dit doet. Ook als een kind aangeeft gepest te worden heeft u eenvoudig de tijd niet om er echt iets aan te doen.

Indien uw kind gepest wordt. Luister naar uw kind. Trek hier tijd voor uit en bespreek samen wat er gedaan zou kunnen worden om het pesten te stoppen. Gaat het pesten om een uiterlijk iets, kijk dan of u daar iets aan kunt veranderen. Het gaat er om dat het kind zich gehoord voelt en dat als er iets gedaan kan worden om pesten te verminderen u dat ook voor hem/haar wilt doen. Ga niet op hoge poten de pester aanspreken. Dit helpt niet! Het pestgedrag zal alleen maar erger worden. Merkt u dat uw oplossing uw kind te helpen niet werkt, benader dan de leerkracht van uw kind en vraag hem/haar de ouders van de pester uit te nodigen om samen met hen tot een oplossing te komen.

Indien uw kind de pester is. Ga praten met uw kind. Vraag hem/haar of ze weten waarom ze pesten. Leg uit wat pesten doet met mensen. Blijkt dat het pesten voortkomt uit een aandacht tekort, probeer dan tijd vrij te maken om meer aandacht te geven. Dat is soms lastiger als dat het lijkt maar u doet uw kind er een groot plezier mee. En de gepeste ook…